کیونپ TVS-863

کیونپ TVS-863

کیونپ TVS-863 ذخیره ساز تحت شبکه QNAP مدل متوسط ابزاری مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط NAS Server for SMB افزایش میزان بهره وری در استفاده از اطلاعات ذخیره شده در شبکه ، کاربری و مدیریت ساده شده در انواع NAS کیونپ مدل متوسط ، امکان به اشتراک گذاری فایل ها در ذخیره […]
بیشتر بخوانید کیونپ TVS-863
کیونپ TVS-1672XU-RP

کیونپ TVS-1672XU-RP

کیونپ TVS-1672XU-RP ذخیره ساز تحت شبکه QNAP مدل متوسط ابزاری مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط NAS Server for SMB افزایش میزان بهره وری در استفاده از اطلاعات ذخیره شده در شبکه ، کاربری و مدیریت ساده شده در انواع NAS کیونپ مدل متوسط ، امکان به اشتراک گذاری فایل ها در ذخیره […]
بیشتر بخوانید کیونپ TVS-1672XU-RP
کیونپ TS-873

کیونپ TS-873

کیونپ TS-873 ذخیره ساز تحت شبکه QNAP مدل متوسط ابزاری مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط NAS Server for SMB افزایش میزان بهره وری در استفاده از اطلاعات ذخیره شده در شبکه ، کاربری و مدیریت ساده شده در انواع NAS کیونپ مدل متوسط ، امکان به اشتراک گذاری فایل ها در ذخیره […]
بیشتر بخوانید کیونپ TS-873
کیونپ TVS-873e

کیونپ TVS-873e

کیونپ TVS-873e ذخیره ساز تحت شبکه QNAP مدل متوسط ابزاری مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط NAS Server for SMB افزایش میزان بهره وری در استفاده از اطلاعات ذخیره شده در شبکه ، کاربری و مدیریت ساده شده در انواع NAS کیونپ مدل متوسط ، امکان به اشتراک گذاری فایل ها در ذخیره […]
بیشتر بخوانید کیونپ TVS-873e
کیونپ TVS-872XU

کیونپ TVS-872XU

کیونپ TVS-872XU ذخیره ساز تحت شبکه QNAP مدل متوسط ابزاری مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط NAS Server for SMB افزایش میزان بهره وری در استفاده از اطلاعات ذخیره شده در شبکه ، کاربری و مدیریت ساده شده در انواع NAS کیونپ مدل متوسط ، امکان به اشتراک گذاری فایل ها در ذخیره […]
بیشتر بخوانید کیونپ TVS-872XU
کیونپ TS-1277

کیونپ TS-1277

کیونپ TS-1277 ذخیره ساز تحت شبکه QNAP مدل متوسط ابزاری مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط NAS Server for SMB افزایش میزان بهره وری در استفاده از اطلاعات ذخیره شده در شبکه ، کاربری و مدیریت ساده شده در انواع NAS کیونپ مدل متوسط ، امکان به اشتراک گذاری فایل ها در ذخیره […]
بیشتر بخوانید کیونپ TS-1277
کیونپ TS-677

کیونپ TS-677

کیونپ TS-677 ذخیره ساز تحت شبکه QNAP مدل متوسط ابزاری مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط NAS Server for SMB افزایش میزان بهره وری در استفاده از اطلاعات ذخیره شده در شبکه ، کاربری و مدیریت ساده شده در انواع NAS کیونپ مدل متوسط ، امکان به اشتراک گذاری فایل ها در ذخیره […]
بیشتر بخوانید کیونپ TS-677
کیونپ TVS-682T

کیونپ TVS-682T

کیونپ TVS-682T ذخیره ساز تحت شبکه QNAP مدل متوسط ابزاری مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط NAS Server for SMB افزایش میزان بهره وری در استفاده از اطلاعات ذخیره شده در شبکه ، کاربری و مدیریت ساده شده در انواع NAS کیونپ مدل متوسط ، امکان به اشتراک گذاری فایل ها در ذخیره […]
بیشتر بخوانید کیونپ TVS-682T
کیونپ TVS-882ST3

کیونپ TVS-882ST3

کیونپ TVS-882ST3 ذخیره ساز تحت شبکه QNAP مدل متوسط ابزاری مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط NAS Server for SMB افزایش میزان بهره وری در استفاده از اطلاعات ذخیره شده در شبکه ، کاربری و مدیریت ساده شده در انواع NAS کیونپ مدل متوسط ، امکان به اشتراک گذاری فایل ها در ذخیره […]
بیشتر بخوانید کیونپ TVS-882ST3

کیونپ TVS-1582TU

کیونپ TVS-1582TU ذخیره ساز تحت شبکه QNAP مدل متوسط ابزاری مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط NAS Server for SMB افزایش میزان بهره وری در استفاده از اطلاعات ذخیره شده در شبکه ، کاربری و مدیریت ساده شده در انواع NAS کیونپ مدل متوسط ، امکان به اشتراک گذاری فایل ها در ذخیره […]
بیشتر بخوانید کیونپ TVS-1582TU